Алумни

Алумни клубът е създаден през 2020 г. по инициатива на дипломиралите се в Лидерска академия „Успяваме в България“ към Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ). Целта на Клуба е да поддържа постоянна връзка между участничките, да осъществява взаимно подпомагане чрез идейни предложения, споделяне на експертен опит, съвместни проекти и партньорства, да следи и промотира професионалното им развитие и да насърчава общуването и взаимодействието помежду им (прикачен файл с информация за инициативния комитет).

Цели

Създаване на общност от дипломирани участнички от Лидерска академия „Успяваме в България“ към СЖББ. Поддържане на постоянна връзка между участничките – взаимно подпомагане чрез идейни предложения. Тематични дискусии и споделяне на експертен опит, съвместни проекти и партньорства.

Членове на Алумни клуб могат да бъдат всички завършили Лидерска академия, преминали успешно през процедурата за кандидатстване за членство, както и всички лектори и обучители в програмата. Членовете заплащат годишен членски внос в размер, определен от УС на Съвета на жените в бизнеса в България.

Членуването в Алумни клуб е доброволно и не изключва участие в други организации.

Ако сте завършили Лидерска академия на СЖББ и искате да станете член на Алумни клуб, моля, попълнете и изпратете кратката информационна карта, която може да намерите тук.

Повече информация за Програмата на Алумни клуб може да намерите тук.

Повече информация за Вътрешите правила на Алумни клуб може да намерите тук.

Повече информация за Етичния кодекс на поведение на членовете на Алумни клуб може да намерите тук.

Организационна структура на Алумни клуба:

Членове, Работни групи, УС

Членове

 • са всички завършили Лидерската академия и заявили участие чрез попълване на анкетна картa
 • Членове по право са всички членове на УС на СЖББ и всички лектори

Права на членовете

 • Гласуват Програмата на Клуба
 • Участват в Работните групи на Клуба
 • Избират Председател на Клуба

Управителен съвет на Алумни клуба

Председателите на отделните Работни групи заедно с избрания Председател на Алумни клуба формират УС на Клуба.

Правомощия

 • Организира дейността на Клуба
 • Поддържа контакти и организира срещи с ръководството на УС на СЖББ за съгласуване на Програмата, нейното изпълнение, както и други теми, свързани с дейността на Клуба
 • Изготвя Вътрешни правила и Етичен кодекс на поведение
 • Координира дейността на Работните групи в направления Алумни бал, Ден на доброволчеството, LinkedIn общността, Регулярни срещи.
УС НА АЛУМНИ КЛУБА
 1. Габриела Велинова – Член на УС и Председател Алумни клуба
 2. Христина Станева – Член на УС
 3. Ирена Белорешка – Член на УС
 4. Красимира Парликова – Член на УС
 5. Красимира Карабашева – Член на УС
 6. Йоана Колева- Член на УС
 7. Татяна Христова- Член на УС
Габриела Велинова

Член на УС и Председател на Алумни клуба

Христина Станева

Член на УС

Ирена Белорешка

Член на УС

Красимира Парликова

Член на УС

Красимира Карабашева

Член на УС

Йоана Колева

Член на УС

Работни групи по избраните 4 направления

Всяка Работна група избира Председател, който координира дейността на групата и е част от УС

Програма

Алумни Клубът има програма в 4 направления – Алумни бал, Ден на Доброволчество, Регулярни срещи, LinkedIn общност.

За всяко от тези направления се формира Работна група.

 • Алумни бал

Цел

◈ Приветстване на новите членове на Алумни клуб и комуникация на ценности на Алумни клуб;

◈ Обединяване на общността на Алумни клуб посредством представяне на проведени инициативи през предходната календарна година и предстоящи такива.

Мисия

◈ Планиране на активности за настояща календарна година и набиране на средства за избрана кауза в Деня на Доброволчеството.

Председател на Работната група – Милена Александрова

 • Ден на Доброволчеството

Цел

◈ Изпълняване на част от основните цели на Сдружението на СЖББ за подпомагане и развитие на жените в България

Мисия

◈ Подкрепа на жените в бизнеса в България.

Председател на Работната група – Весела Димитрова

 • Регулярни срещи

Цел

◈ Опознаване на алумни членовете като професионалисти и личности;

◈ Създаване на устойчиви връзки;

◈ Намиране на съмишленици за създаване на бизнес и други партньорства;

◈ Вътрешни обучения – спорадични тематични срещи с поканени вътрешни за Съвета и/или Алумни клуба или външни лектори на разнообразни теми по актуални теми за алумни членовете с бизнес или друга насоченост;

Председател на Работната група – Пламена Петкова – Иванова

 • LinkedIn общност

Цели

◈ Поддържане комуникация между Алумни общността по различни направления и проследяване на професионалното развитие на членовете;

◈ Професионални възможности в различни компании, съобразени с интереси на алумни членовете, като по този начин се създаде дигитален пазар предлагащ възможности за кариерно развитие;

Как: регулярно (веднъж на три месеца) се изпращат имейли до всички участнички с информация за свободни позиции. След това тази информация се обобщава и се поставя в платформата.

◈ Програми за курсове и обучения (включително онлайн уебинари) с различна насоченост, които биха били полезни на алумни членовете.

Как: инициативност на алумни членове (изпраща се запитване за обратна връзка) или отговорникът търси и предлага на УС на клуба и след одобрение се споделя в групата.

◈ Лектори от алумни членове по различни теми с цел обмяна на добри практики;

Как: изпраща се запитване към алумни членовете за подготвяне по предварително избрана тема със споделен видео запис.

◈ Интересни проучвания и изследвания в определени бизнес области

Как: отговорникът търси и предлага информацията на УС на клуба и след одобрение се споделя в групата.

◈ Обратна връзка чрез анкети от алумни членовете ( пр. след всяка активност или проучване на нагласите на участничките за някоя предстояща активност)

Как: използвайки техническата функционалност на платформата

◈ Споделяне на новини по отношение на активностите на работните групи в Алумни общността (пр. Алумни бал, Ден на доброволчеството и др.)

Как: подготвяне на новини описващи дадената активност. Последващо съгласуване. Първата новина нека бъде предстоящия рожден ден на Алумни клуба

Председател на Работната група – Йоанна Йонкова