Алумни

Алумни клубът е създаден през 2020 г. по инициатива на дипломиралите се в Лидерска академия „Успяваме в България“ към Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ). Целта на Клуба е да поддържа постоянна връзка между участничките, да осъществява взаимно подпомагане чрез идейни предложения, споделяне на експертен опит, съвместни проекти и партньорства, да следи и промотира професионалното им развитие и да насърчава общуването и взаимодействието помежду им (прикачен файл с информация за инициативния комитет).

Цели

Създаване на общност от дипломирани участнички от Лидерска академия „Успяваме в България“ към СЖББ. Поддържане на постоянна връзка между участничките – взаимно подпомагане чрез идейни предложения. Тематични дискусии и споделяне на експертен опит, съвместни проекти и партньорства.

Членове на Алумни клуб могат да бъдат всички завършили Лидерска академия, преминали успешно през процедурата за кандидатстване за членство, както и всички лектори и обучители в програмата. Членовете заплащат годишен членски внос в размер, определен от УС на Съвета на жените в бизнеса в България.

Членуването в Алумни клуб е доброволно и не изключва участие в други организации.

Ако сте завършили Лидерска академия, Академия за “Многообразие, равнопоставеност и приобщаване” и Лаборатория за развитие, организирани от СЖББ и искате да станете член на Алумни клуб, моля, попълнете и изпратете кратката информационна карта, която може да намерите тук.

Повече информация за Програмата на Алумни клуб може да намерите тук:

Повече информация за Вътрешите правила на Алумни клуб може да намерите тук.

Повече информация за Етичния кодекс на поведение на членовете на Алумни клуб може да намерите тук.

Организационна структура на Алумни клуба:

Членове, Работни групи, УС

Членове

 • са всички завършили Лидерската академия и заявили участие чрез попълване на анкетна картa
 • Членове по право са всички членове на УС на СЖББ и всички лектори

Права на членовете

 • Гласуват Програмата на Клуба
 • Участват в Работните групи на Клуба
 • Избират Председател на Клуба

Управителен съвет на Алумни клуба

Председателите на отделните Работни групи заедно с избрания Председател на Алумни клуба формират УС на Клуба.

Правомощия

 • Организира дейността на Клуба
 • Поддържа контакти и организира срещи с ръководството на УС на СЖББ за съгласуване на Програмата, нейното изпълнение, както и други теми, свързани с дейността на Клуба
 • Изготвя Вътрешни правила и Етичен кодекс на поведение
 • Координира дейността на Работните групи в направления Алумни бал, Ден на доброволчеството, LinkedIn общността, Регулярни срещи.

УС НА Алумни КЛУБА – 2024 – 2026

 1. Татяна Христова – Член на УС и Председател на Алумни Клуба
 2. Надя Танева – Член а УС
 3. Велина Атанасова – Член на УС
 4. Елеонора Янчева – Член на УС
 5. Йоана Колева – Член на УС

УС НА Алумни КЛУБА – 2022 – 2024

 1. Габриела Велинова – Член на УС и Председател на Алумни Клуба
 2. Татяна Христова – Член на УС
 3. Красимира Пърликова – Член на УС
 4. Христина Станева – член на УС
 5. Ирена Белорешка – Член на УС
 6. Йоана Колева – Член на УС