Устав

Устав на сдружение с нестопанска цел

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Съвет на жените в бизнеса в България

Приет на учредително събрание,
състояло се в гр. София
на 01.10.2013 г.

Изменен с решение на Общото събрание от 05.12.2017 г.

Изменен с решение на Общото събрание от 18.06.2018 г.

Изменен с решение на Общото събрание от 15.06.2022 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1.   (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Сдружението се определя като независима, неполитическа, доброволна, гражданска организация, обединяваща физически и юридически лица на основата на обществения и професионален интерес.

(3) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Членовете на Сдружението не отговарят лично за задълженията на Сдружението.

(5) Членовете отговарят за внасяне на дължимите имуществени (членски) вноски.

Наименование

Чл.2.   (1) Наименованието на Сдружението е Съвет на жените в бизнеса в България, изписвано на български език.

(2) Наименованието може да бъде изписвано и на английски език по следния начин: Council of the Women in the Business in Bulgaria, съкратено “CWBB”, като двете наименования имат еднаква юридическа стойност. В международните контакти и кореспонденция изписването на английски език е задължително.

(3) Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището и адреса на управление и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на Сдружението.

(4) (отм. – ОС, 15.06.2022 г.)

(5) (нов – ОС, 18.06.2018 г.) Използване на лого на Съвет на жените в бизнеса в България

Логото на Съвета може да се използва от определените групи членове и партньори на Сдужението в следните случаи:

 • Поставяне в електронен подпис с добавка:
 • член на /member of
 • асоцииран член на / associated member of
 • партньор на / partner of
 • Поставяне на материали, интернет сайт, покани и др. при организиране на събития само с писмено потвърждение от УС.

 Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на Сдружението са: град София 1309, община Илинден, ул.“Кукуш” №2.

 Срок

Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 Определяне на дейността

Чл.5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в утвърждаване и популяризиране на добри практики, обмен на опит и трансфер на ноу-хау, организиране на лекции и форуми с цел подпомагане на развитието и утвърждаването на професионални ценности в кариерното и личностното развитите и израстване на деца, младежи и млади професионалисти.

Основни цели на сдружението

Чл.6. Основни цели на Сдружението са:

6.1.   утвърждаване и популяризиране на добри практики и опит в кариерното развитите и израстване на жените;

6.2.   развитието и утвърждаването на професионалните ценности в гражданското общество, образованието, науката, културата, техниката и технологиите;

6.3.   подпомагането на деца и младежи в неравностойно положение за продължаване на образованието и професионалното развитие;

6.4.   подпомагането на социалната и личностната реализация на деца, младежи и млади професионалисти;

6.5.   разпространяване на добрите практики и програми за насърчаване на професионално развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърските позиции;

6.6    подкрепа за връщане на младите специалисти в България;

6.7    популяризиране и информираност за възможностите за професионално развитие и в частност утвърждаване на позицията „мениджър” в страната;

6.8    подкрепа за проекти и начинания с цел утвърждаване на бизнеса и развитие на таланти в различните професии;

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл.7. Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели, са:

7.1.   Организиране, провеждане, участие и подкрепа на научни, научно-практически, научно-приложни и други национални и международни форуми и конференции, имащи отношение към дейността на Сдружението;

 • Организиране на школи, курсове, форуми, обучения, лекции и други формати с цел споделяне и обмен на добри практики и модели за професионално и личностно развитие и разпространяването им в образователната система, малкия и среден бизнес;
  • Иницииране на проучвания за равнопоставеност на половете по отношение на заплащането и възможностите за професионално израстване;
  • Иницииране на обмен на добри практики и съвместни проекти с други национални и международни неправителствени организации с подобна цел и дейност;
  • Взаимодействие с държавни органи, обществени организации и сродни организации в страната и чужбина. Членство в международни организации с нестопанска цел със сродни цели и предмет на дейност;
  • Реализиране на проекти, свързани с предмета на дейност и целите на Сдружението, финансирани от национални и международни организации с нестопанска цел, както и чрез доброволни дарения и спонсорство направени от български или чуждестранни физически или юридически лица.
  • Издаване на необходимите помощни издания с оглед обучение, информираност и обмен на добри практики сред целевите групи. Издаване на сертификати за участие на организираните и проведени от Сдружението форми на обучение за целевата група.

Стимулиране на международния културен обмен и сътрудничество в обучението, допълните занимания и профсионалното развитие.

IА. КЛОНОВЕ (нов – ОС, 15.06.2022 г.)

Чл.7а. (1) Сдружението може да има клонове. Клон може да бъде учреден в населено място, в което се намира седалището и/или адресът най-малко 5 (петима) членове на Сдружението – юридически или съответно физически лица.

(2) Клонът се учредява с решение на Управителния съвет, прието единодушно от всички негови членове.

(3) Управителят на клона се избира от Управителния съвет с обикновено мнозинство и представлява Сдружението за дейността на клона.

(4) Наименованието на клоновете на Сдружението се образува като към наименованието на Сдружението се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл.8.   (1) Членуването в Сдружението е доброволно и не ограничава членовете за участие в други организации. Членове могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица и юридически лица с посочен представител, обединени от общи интереси без разлика на пол, възраст, политическа и религиозна принадлежност, образование и обществено положение, които желаят да допринесат за постигане на целите на Сдружението.

            (2) Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет, който утвърждава вътрешни правила, регламентиращи реда и условията за прием на нови членове съобразно видовете членство и критериите, предвидени в Устава.

(3) Видове членство:

 • Пълноправно членство – пълноправен член на Сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
 • (изм. – ОС, 15.06.2022 г.) Асоциирано членство – асоцииран член на Сдружението може да бъде физическо лице, завършило успешно „Лидерската академия“ или друг  обучителен формат, организиран от Сдружението. Асоциираните членове не притежават правата на пълноправните членове за участие в управлението и правото на глас в органите на Сдружението. Те имат право да се информират за срещи, работни групи и проекти на Сдружението и да участват в тях. Асоциираните членове заплащат членски внос в размер определен от Управителния съвет.
 • Почетно членство – почетен член на Сдружението може да бъде лице, което има особени заслуги за осъществяване целите на Съвета и е допринесло за утвърждаване на престижа и доброто име на Сдружението. Почетното членство е безсрочно, без задължение за заплащане на членски внос и възниква по силата на решение на Управителния съвет, което може да бъде  инициирано от всеки пълноправен член на Сдружението.
 • (нов – ОС, 18.06.2018 г.) Партньор на Съвета на жените в бизнеса в България – лице или организация, което има същите идеи и убеждения като основните цели, заложени за изпълнение и работа в Устава на Съвета, но което поради уважителни причини не може да бъде пълноправен член на Съвета, като в същото време желае да:
 • подкрепя инициативите, проектите и програмите на Съвета;
 • работи за въвеждане, разпространяване и популяризиране на добрите практики за равнопоставеност, учене през целия живот и равни възможности за кариерно развитие и достъп до по-добри условия на труд и възнаграждение;
 • е посланик на успешните примери и практики и разпространява информация за тях в корпоративната среда и обществения живот в България.

Партньор на Съвета на жените в бизнеса в България е безсрочно членство, възниква по силата на реение на Управителния съвет и е без задължение за заплащане на членски внос, но с поемане на иницитива/ангажимент да подкрепя с ресурси посвоя преценка дейността и програмите на Съвета; без право на глас в ОС, но с право да присъства на ОС и да участва в обсъжданията. С право да получава информация и покани за всички събития, проекти и инициативи на Съвета и да взяма участие в тях.

Чл.9. Всеки член на Сдружението има право:

Чл.9. Всеки пълноправен член на Сдружението има право:

 • да участва в дейността на Сдружението, в работата на Общото събрание и провежданите от него мероприятия;
  • да избира и да бъде избиран в управителните и контролни органи;
  • да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
  • да бъде информиран за дейността и да участва в инициативите и проявите на Сдружението;
  • да внася за разглеждане в Управителния съвет предложения и становища по въпроси, засягащи дейността на Сдружението и да участва при разглеждането и обсъждането им;
  • Да се ползва от представителството, защитата, резултатите от дейността и възможностите на Сдружението;
  • да се ползва от имуществото, материалната база, фондовете, информацията и другите услуги и резултати от дейността на Сдружението при определени от Общото събрание условия и ред;

Чл.10. Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. да внася годишен членски внос в размера и по реда, предвидени в настоящия Устав;
  • да спазва разпоредбите на настоящия Устав, да работи за постигане на целите на Сдружението и да изпълнява решенията на управителните органи;
  • да участва в дейността на Сдружението и да работи за осъществяване на целите му;
  • да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и за издигане на неговия обществен авторитет.

Чл.11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на пълноправни членски права на юридическите лица, членове на Сдружението, може да бъде предоставено на друго лице чрез упълномощаване с подпис на ръководителя и печат на организацията. За физическите лица, пълноправни членове на Сдружението, упражняването на членски права може да бъде прехвърлено чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство

Чл.12. (1) Кандидатът за пълноправен член на Сдружението може да бъде всеки изявен мениджър или представител на организация с опит и корпоративна култура,  който подкрепя целите на Сдружението. При желание за придобиване на членство се подава молба в свободен стил, в която следва да бъде упоменат приноса, който кандидатстващия за членство би направил към изпълнение на целите и дейностите на Сдружението. При наличие на такова, лицето трябва да посочи участие в проекти с подобни цели или идеи на тези на Сдружението. Молбата се представя чрез Председателя на Сдружението до Управителния съвет, който се произнася с решение на първото си заседание след постъпване на молбата.

            (2) Молбата на юридическите лица следва да е придружена и с документи, които удостоверяват представителната власт на лицето, подписало молбата и представяне на дейността на юридическото лице.

            (3) На членовете се издава документ за членство, утвърден от Управителния съвет.

Прекратяване на членство

Чл.13. (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до Управителния съвет;
  1. с поставянето под пълно запрещение;
  1. с изключване;
  1. с прекратяването на Сдружението или на юридическото лице – член на Сдружението;
  1. при отпадане.

(2) При прекратяване на членство, Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.

(3) (доп. – ОС, 15.06.2022 г.) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.

Поведение, което прави членството несъвместимо включва:

 • действия, в нарушение на Устава, Етичния кодекс или другите вътрешни документи на Сдружението;
 • невнасяне в срок на всъпителни или допълнителни вноски, за които е взето решение от Управителния съвет или Общото събрание;
 • умишлени действия против интересите на Сдружението;
 • други действия, които увреждат доброто име на Сдружението.

(4) (изм. – ОС, 15.06.2022 г.) Членството в Сдружението отпада  при невнасяне на установените имуществени вноски и/или системно неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането се констатира по документи и членството се прекратява с надлежно решение,  по реда, посочен в следващите алинеи.

(5) (нова – ОС, 15.06.2022 г.) При забава с повече от 3 (три) месеца за внасяне на встъпителна и/или имуществена вноска, отпадането на членството настъпва автоматично по силата на този Устав и членственото правоотношение се прекратява с решение на Управителния съвет.

(6) (нова – ОС, 15.06.2022 г.) Съответните обстоятелства се установяват от Изпълнителния директор, който ги докладва на следващото заседание на Управителния съвет. Управителният съвет може да определи нов подходящ срок за издължаване на всъпителната и/или годишната имуществена вноска, който не може да бъде по-дълъг от 3 (три) месеца и при изтичането на който, членственото правоотношение се прекратява окончателно.

(7) (нова – ОС, 15.06.2022 г.) За срока на забавата членът на Сдружението няма право да участва в дейността на органите на управление на Сдружението и да упражнява правата си по този Устав.

III. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл.14. (1) Имуществото на Сдружението се състои от пари, недвижими имоти, вещи, вещни права, права на ползване, права върху интелектуална собственост и всички други права и активи, които съгласно законите на Република България могат да бъдат елемент от имуществото на Сдружението.

            (2) Имуществото и доходите на Сдружението могат да бъдат използвани единствено за постигане на неговите цели и никаква част от тях не може да бъде изплащана пряко или непряко като дивидент или печалба на членовете.

Източници на средства на сдружението

Чл.15. (1) Всички членове на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Размерът на членския внос се определя от Управителния съвет, като може да бъде различен за физически и юридически лица.Членският внос се заплаща веднъж годишно до 31 март на съответната година. Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на месеца, следващ този, в който физическото или юридическо лице е прието за член на Сдружението.

(2) Размерът на членския внос следва да бъде гласуван в началото на всяка календарна година на среща на Управителния съвет.

(3) По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на присъстващите на съответното Общо събрание членове на Сдружението.

(4) Постъпления от стопанска дейност на Сдружението, предвидена в настоящия Устав.

(5) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

(6) Сдружението може да се ползва от средства отпуснати от български и чуждестранни организации по различни проекти и програми, свързани с дейността му;

(7) Сдружението може да се ползва от финансиране от държавата при условия и по ред, определени в ЗЮЛНЦ и съответните специални закони;

(8) Сдружението може да се ползва от други разрешени от закона източници.

(9) Сдружението разходва имуществото си за дейности в съответствие с разпоредбите на чл.38, ал.1 от ЗЮЛНЦ.

Стопанска дейност

Чл.16. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

 1. издателска дейност – подготовка, издаване и разпространение на печатни материали;
  • конферентна дейност – семинари, обучения, конференции, дискусии, изложби, фестивали, представяния, конкурси и други мероприятия;
  • . рекламна дейност;
  • организиране на концерти, базари, изложби, състезания, мероприятия с развлекателен характер;
  • организиране на курсове за обучение в зависимост от нуждите на целевата група, определени от Общото събрание на Сдружението;
  • организиране на курсове за допълнително обучение по изучавани в средното училище предмети;
  • организиране на курсове за професионална ориентация и професионална квалификация;
  • консултантска дейност;

            (2) Сдружението не може да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползва реализираните приходи за постигане на целите на Сдружението.

(3) Сдружението не разпределя печалба.

(4) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

(5) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

(6) За безвъзмездно разходване имуществото на Сдружението в полза на лицата по чл.41, ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел Общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.

(7) (изм. – ОС, 15.06.2022 г.) Сдружението избира лицата и начините на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността.

(8) (изм. – ОС, 15.06.2022 г.) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл.41, ал.3, т.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при публично обявени общи условия.

Покриване на загуби

Чл.17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на присъстващите на съответното Общо събрание членове на сдружението.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл.18. Органите на Сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

Състав на Общото събрание

Чл.19. (1) Колективен върховен орган на Сдружението е Общото събрание.
(2) В Общото събрание участват всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.
(3) Общото събрание на Сдружението се свиква поне веднъж годишно.

Представителство

Чл.20. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните следва да са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на Общото събрание.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) (изм. – ОС, 15.06.2022 г.) Едно лице може да представлява  не повече от трима членове на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл.21.  (1) Общото събрание:

 • Изменя и допълва Устава на сдружението;
  • Приема други вътрешни актове;
  • Преобразува и прекратява Сдружението;
  • Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
  • Назначава и освобождава регистрирани одитори;
  • Одобрява годишния финансов отчет;
  • Назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
  • Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
  • (отм. – ОС, 15.06.2022 г.)
  • Приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
  • Приема бюджета на Сдружението;
  • Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
  • Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на Сдружението;
  • Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
  • Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 • Правата по чл. 21.1., чл.21.3., чл.21.4., чл.21.5, чл.21.6, чл.21.10, чл.21.12 и чл.21.15. не могат да се възлагат на други органи на Сдружението;
 • Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението;
 • Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава;
 • Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Провеждане на общо събрание

Чл.22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание. Първото Общо събрание може да се проведе най-късно един месец след учредяване на Сдружението.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

(3) (нова – ОС, 15.06.2022 г.) В случай, че поради въведено извънредно положение/обстановка в страната, или друго събитие от извънреден характер, не е възможно физическото събиране на членовете на Сдружението на едно място, Общото събрание може да бъде проведено дистанционно, посредством видеоконферентна връзка чрез телекомуникационни средства.

(4) (нова – ОС, 15.06.2022 г.) Провеждането на дистанционно Общо събрание се съобщава в поканата за свикване на Общото събрание, като линк към видеоконференцията, както и указания за свързване се изпращат на всички членове на Сдружението по имейл, не по-късно от 3 (три) дни преди провеждане на Общото събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл.23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на Сдружението.

(2) Ако в двуседмичен срок от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в интернет-страницата (сайта) на Сдружението и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението и клоновете.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание трябва да бъде най-малко един месец.

Право на сведение

Чл.24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно. Материалите се публикуват в сайта на Сдружението.

Списък на присъстващите

Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили  своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл.26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.

Право на глас

Чл.27. Всички членове имат право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл.28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 • предявяване на искове срещу него;
  • предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността   му към Сдружението.
  • при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
  • юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решение

Мнозинство

Чл.29. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл.17 и чл. 21.1., и чл.21.3. се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения

Чл.30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл.31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

            (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

Чл.32. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

(3) (изм. – ОС, 10.09.2015 г.) Управителният съвет е в състав от 3 (трима) до 11 (единадесет) члена, които са членове на Сдружението.

(4) Член на Управителния съвет може да бъде юридическо лице – член на Сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или от изрично упълномощено физическо лице.

(5) Първият Управителен съвет, определен в Учредителния протокол е в състав от седем члена, и е с мандат от 2 години.

(6) (доп. – ОС, 15.06.2022 г.) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат избрани за най-много два последователни мандата на Управителния съвет, без да се отчита първият мандат по предходната алинея. Членовете на Управителния съвет имат правото и са задължени да продължат да осъществяват функциите си и след изтичането на мандата им, до избора на нови членове на Управителния съвет.

(7) (нова – ОС, 15.06.2022 г.) С цел осигуряване на приемственост в работата и развитието на Сдружението, член на Управителния съвет, който е изчерпал максималния брой последователни мандати като Председател, има право да бъде избран за още един допълнителен мандат като член Управителния съвет.

(8) (предишна ал.7 – ОС, 15.06.2022 г.) Член на Управителния съвет се задължава да участва в заседанията на Управителния съвет, като неявяването му на три последователни заседания без да уведоми Председателя на Управителя съвет за съществуване на уважителна причина, се счита за отказ от изпълнение на задълженията. В този случай, както и при постъпило изрично искане от член на Управителния съвет за освобождаване, Председателят на Управителния съвет внася предложение до Общото събрание за освобождаването му и за приемане на нов член на негово място до завършване на съответния мандат.

(9) (нова – ОС, 15.06.2022 г.)  Предложения за нови членове на Управителния съвет се правят от членове на Сдружението в писмена форма, по номинационна бланка, утвърдена от Управителния съвет. Номинационната бланка се подписва от номиниращия член на Сдружението, от най-малко 2 (двама) негови членове, подкрепящи номинацията и от номинирания член. Предложенията се изпращат до Управителния съвет или до Изпълнителния директор на Сдружението, като следва да постъпят не по-късно от 2 (два) дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В деня на провеждането на Общото събрание номинации не се приемат.

Чл. 33. Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

 • имат постоянно местоживеене в страната;
  • притежават подходяща професионална квалификация и опит;
  • не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председатели от членовете си.

(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.

(7) (доп. – ОС, 15.06.2022 г.) Управителният съвет приема и изключва членове на Сдружението, приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението.

(8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

(9) (доп. – ОС, 15.06.2022 г.) Управителният съвет взема решение Сдружението да учредява и участва в търговски дружества, съгласно изискванията и условията регламентирани в Търговския закон и за участие в други организации, както и за откриване и закриване на клонове.

(10) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението.

(11) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.

(12) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.

(13) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

(14) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 35. (1) Управителният съвет взема решения ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл.34, ал. 8 и ал.9 от Устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

(3) (доп. – ОС, 15.06.2022 г.) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил и ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. При провеждането на заседание чрез конферентна или телефонна връзка, в поканата се посочват данните за достъп.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

 • съществена промяна на дейността на Сдружението;
 • съществени организационни промени;
 • дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
 • (изм. – ОС, 15.06.2022 г.) вземането на решение за създаване и закриване на клон;
 • решения по чл.14, ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл.37. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението и дават гаранция за своето управление.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател на Управителния съвет

Чл.38. (1) Управителният съвет възлага управлението на сдружението на един от своите членове – Председателя на Управителния съвет. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Сдружението.

(2) Председателят на Управителния съвет има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят на Управителния съвет няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

(3) Председателят на Управителния съвет:

 • организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 • организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 • сключва трудовите договори със служителите на Сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
 • представлява Сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.
 • докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението.

Консултативен съвет (нов – ОС, 15.06.2022 г.)

Чл.38а (1) Консултативният съвет е в състав от 3 (трима) до 5 (петима) членове. В Консултативния съвет участват членове на Сдружението, които са изчерпали правото си да бъдат избирани в Управителния съвет, поради изтичане на максималния брой последователни мандати.

(2) Консултативният съвет се избира от Управителния съвет.

(3) Консултативният съвет подпомага работата на Управителния съвет, като предлага консултативна подкрепа, насоки за развитие на сдружението, насърчава политики, съдейства за организирането и провеждането на проекти и инициативи, както и за разширяване дейността на Съвета в посока международно сътрудничество.

(4) Членовете на Консултативния съвет участват в заседанията на Управителния съвет веднъж на тримесечие с право на съвещателен глас.

Изпълнителен директор (нов – ОС, 15.06.2022 г.)

Чл.38б. (1) Изпълнителният директор се избира от Общото събрание на Сдружението по предложение на Управителния съвет. Изпълнителният директор е член на Управителния съвет по право. 

(2) Изпълнителният директор извършва всички текущи действия по оперативното управление на Сдружението, в рамките на този Устав, съблюдава спазването на основните насоки за дейността на Съвета, определени от Общото събрание и Управителния съвет.

(3) Изпълнителният директор има следните правомощия:

 • Ръководи адмнистративната дейност на Сдружението и обслужва оперативната работа на Управителния съвет и Председателя на Управителния съвет;
 • Изготвя бюджета на Сдружението и упражнява текущ контрол по неговото изпълнение;
 • Представлява Сдружението пред трети лица в страната и в чужбина, при изрично упълномощаване от Председателя на Управителния съвет;
 • Организира изпълнението на решенията на Общото събрание, Управителния съвет и Председателя на Управителния съвет;
 • Предлага на Управителния съвет проекти за работни програми на Съвета, в съответствие с целите му;
 • Предлага за утвърждаване от Управителния съвет на проекти за организационна структура на и щатно разписание на Сдружението;

(4) Управителният съвет може да възложи на Изпълнителния директор представителството на Сдружението, с пълен обем на представителната власт. В този случай Председателят на Управителния съвет и Изпълнителният директор могат да представляват Сдружението заедно и поотделно, освен ако Управителния съвет реши друго. 

Алумни клуб (нов – ОС, 15.06.2022 г.)

Чл.38в.   (1) Алумни клубът е общност от дипломирани участнички от Лидерска академия “Успяваме в България” към СЖББ. Целта му е да подпомага Сдружението организационно, проектно и кадрово като осигури поддържане на постоянна връзка между участничките – взаимно подпомагане чрез идейни предложения,  споделяне на експертен опитсъвместни проекти и партньорства.

(2) Членове на Алумни клуб могат да бъдат всички завършили Лидерска академия и преминали успешно през процедурата за кандидатстване за членство, както и всички лектори и обучители в програмата.

(3) Оперативното ръководство наАлумни клуба се осъществява от Управителен съвет и Председател, избран измежду неговите членове.

(4) Членството в Алумни клуб е доброволно и не изключва участие в други организации.

Работни групи (нов – ОС, 15.06.2022 г.)

Чл.38г. По решение на Управителния съвет към Сдружението могат да се създават работни групи, които подпомагат работата му в различни направления. Членове на работните групи могат да бъдат членове на сдружението – физически лица или представители на членовете – юридически лица. Ръководителите на работни групи се избират от Управителния съвет с мандат от 1 година и могат да заемат тази длъжност не повече от два последователни мандата.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл.39. (изм. – ОС, 15.06.2022 г.) Ежегодно до края на месец април Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година Годишен финансов отчет и Доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.40. (1) В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) (изм. – ОС, 15.06.2022 г.) В срока по чл.39 от този Устав се изготвя Доклад за дейността на Сдружението със съдържанието, посочено в чл.40, ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Докладът за дейността е публичен. Годишният доклад за дейността и финасовият отчет на Сдружението се заявяват за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

(3) (отм. – ОС, 15.06.2022 г.)

Назначаване на независими одитори

Чл.41. (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

Чл.42. Годишният финансов отчет, Отчетът за дейността и Докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл.43. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл.44. Сдружението не разпределя печалба.

Книги на дружеството

Чл.45. (1) За заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на Протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на съответния орган. Членовете на Сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, ЕИК и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

Етичен кодекс (нов – ОС, 15.06.2022 г.)

Чл.45а. (1) В дейността си Сдружението, всички негови членове, органите на управление и другите вътрешни структури се ръководят от Етичен кодекс, който се приема от Управителния съвет.

(2) От момента на избирането си всеки член на Сдружението се задължава да спазва правилата и принципите на Етичния кодекс, като всяко отклонение или нарушение от тях е основание за прекратяване членството и изключване от Съвета.   

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.46. Сдружението се прекратява:

 46.1. по решение на Общото събрание;

 46.2. при обявяването му в несъстоятелност;

 46.3. с решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от Закона за юридическите лица с нестопанска цел случаи;

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.47. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация в съответствие с разпоредбите на закона, освен в случаите на преобразуване на Сдружението. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон при спазване изискванията на чл.43 и чл.44 на ЗЮЛНЦ.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице, а в случаите на чл.13, ал.4 и чл.14, ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел ликвидаторът се определя от Окръжния съд по седалището.

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имуществото на Сдружението. Ликвидаторът няма право да прехвърля имущество на лицата по чл.43, ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(4) Имуществото, което е останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на Сдружението нестопанска цел. Ако имуществото не се предостави по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното Сдружение.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.48. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.50. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали Учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел Съвет на жените в бизнеса в България, състояло се на 01.10.2013 г. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

Настоящият Устав е изменен с решение на Общо събрание, състояло се в гр. София на 10.09.2015 г., на 05.12.2017 г., на 18.06.2018 г. и на 15.06.2022 г., в уверение на което председателят на Управителния съвет полага своя подпис под този Устав.

Председател на УС:___________________

15.06.2022 г.                                                                                       (Цветанка Минчева)