Съветът на жените в бизнеса в България е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чиято цел е да популяризира добрите практики и програми за насърчаване на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции, както и да подкрепя младите специалисти и таланти, за да реализират потенциала си в България. Съветът на жените в бизнеса подпомага и младежи в неравностойно социално положение в тяхното образование. Ние сме отворени към партньорства с всички заинтересовани организации и бихме взели активно участие в различни проекти, отговарящи на одобрените от Съвета основни цели.

Съветът на жените в бизнеса в България работи активно в подкрепа на проекти със следните цели и обхват:

  • Проекти, които имат за цел да допринесат за успешното утвърждаване и популяризиране на добрите бизнес практики и да спомогнат за придобиване на ползотворен опит в кариерното развитите и израстване на жените;
  • Проекти с фокус развиване и утвърждаване на професионалните ценности в гражданското общество, образованието, науката, културата, техниката и технологиите;
  • Проекти, които се ангажират с подпомагане на деца и младежи в неравностойно положение и които допринасят за успешното продължаване на тяхното образование и професионално развитие;
  • Проекти, които подпомагат социалната и личностната реализация на деца, младежи и млади професионалисти в различни професионални сфери;
  • Проекти, насочени към разпространяване на добрите бизнес практики и реализиране на дейности по програми за насърчаване на професионално развитие на жените в малкия и среден бизнес и тяхното израстване на мениджърски позиции;
  • Проекти, които целят да спомогнат за повишаване на интереса на младите български специалисти, които са избрали да работят в чужбина, към възможностите за успешна реализация в България;
  • Проекти за популяризиране и повишаване на информираността относно възможностите за професионално развитие в България и в частност утвърждаване на позицията „мениджър” на територията на страната;
  • Проекти, насочени към подкрепа на дейности и начинания, които целят утвърждаване на бизнеса и развиване на таланти в различни професионални области.