Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение „Съвет на жените в бизнеса в България“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Съвет на жените в бизнеса в България”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, ул. „Кукуш“ № 2, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на 15.06.2022 г. (сряда) от 16:00 ч. в Международен център на Уникредит Булбанк – гр.София, ул. „Аксаков“ № 8. В случай, че поради въведена извънредна епидемична обстановка в страната като превенция за разпространение на вируса COVID-19 или друго събитие от извънреден характер, не е възможно събирането на членовете, Общото събрание ще се проведе дистанционно, посредством видеоконферентна връзка. Линк към видеоконференцията, както и указания за свързване, ще бъдат изпратени на всички членове на Сдружението по имейл. Събранието ще се проведе при следния дневен ред и предварителна рамка на очакваните решения:

 1. Приемане на Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на Сдружението за 2021 г.;
  Проект на решение: Общото събрание одобрява и приема Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на Сдружението за изтеклата календарна година – 2021 г.
 1. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2021 г.;
  Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС – за дейността им за изтеклата календарна година – 2021 г.
 2. Приемане на промени в Устава на Сдружението.
  Проект на решение: Общото събрание приема предложените от Управителния съвет промени в Устава на Сдружението.
 3. Освобождаване и избор на членове на УС. Освобождаване от отговорност на освободените членове на УС за дейността им през 2022 г.;
  Проект на решение: Общото събрание освобождава и избира нови членове на УС – според постъпилите заявления за освобождаване и предложенията за избор на нови членове. Общото събрание освобождава от отговорност освободените членове на УС за дейността им през 2022 г. до датата на освобождаването от ръководните органи на Сдружението.
 4. Разни

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на адреса на управление на Сдружението, както и на страницата (уебсайта) на Сдружението в интернет (https://womeninbusiness.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/ ) от датата на публикуване и обявяване на настоящата покана – 13.05.2022 г. При поискване те могат да бъдат предоставени на всеки член на Сдружението безплатно.

Свикването на Общото събрание се извършва чрез публикуване на поканата в интернет – страницата (сайта) на Сдружението и поставяне на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението – град София, ул. “Кукуш” № 2.

При липса на кворум, на основание чл. 26 от Устава на сдружението, Събранието се отлага с един час по-късно при същия начин на провеждане и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

Споделяне

Коментари

Последни новини

Четвърта тема от BASE Ловеч – за уменията за подготовка и провеждане на проучване на пазара
През изминалата седмица четвъртата тема от BASE (Бизнес академията за стартиращи предприемачи) в гр. Ловеч бе посветена на  „Проучване на пазара“ с лектор Боряна Великова-Тошева. Боряна е  предприемач, основател на АКВАБАР, лектор в Софийски университет...
Прочетете повече
ВРЪЧИХА НАЦИОНАЛНИТЕ НАГРАДИ НА СЪВЕТА НА ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ 2022 ВДЪХНОВЯВАЩИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА РАЗНООБРАЗИЕ, РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ
На 14 ноември 2022 г, в Гранд Хотел Милениум София бяха отличени организациите и постиженията в България, които осигуряват многообразна и приобщаваща работната среда, не допускат дискриминация и изграждат едно по-добро и устойчиво обществото. Форумът...
Прочетете повече
Добрите примери и успешните бизнес модели бяха акцент в програмата на Модул 3 от Бизнес академията за стартиращи предприемачи
Александър Грозданов, създател и собственик на Dextrophobia rooms бе лектор на третия по ред модул от BASE (Бизнес академията за стартиращи предприемачи) в гр. Ловеч. Темата за добрите примери и успешните бизнес модели беше изключително...
Прочетете повече