Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение „Съвет на жените в бизнеса в България“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Съвет на жените в бизнеса в България”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, ул. „Кукуш“ № 2, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на 15.06.2022 г. (сряда) от 16:00 ч. в Международен център на Уникредит Булбанк – гр.София, ул. „Аксаков“ № 8. В случай, че поради въведена извънредна епидемична обстановка в страната като превенция за разпространение на вируса COVID-19 или друго събитие от извънреден характер, не е възможно събирането на членовете, Общото събрание ще се проведе дистанционно, посредством видеоконферентна връзка. Линк към видеоконференцията, както и указания за свързване, ще бъдат изпратени на всички членове на Сдружението по имейл. Събранието ще се проведе при следния дневен ред и предварителна рамка на очакваните решения:

 1. Приемане на Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на Сдружението за 2021 г.;
  Проект на решение: Общото събрание одобрява и приема Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на Сдружението за изтеклата календарна година – 2021 г.
 1. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2021 г.;
  Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС – за дейността им за изтеклата календарна година – 2021 г.
 2. Приемане на промени в Устава на Сдружението.
  Проект на решение: Общото събрание приема предложените от Управителния съвет промени в Устава на Сдружението.
 3. Освобождаване и избор на членове на УС. Освобождаване от отговорност на освободените членове на УС за дейността им през 2022 г.;
  Проект на решение: Общото събрание освобождава и избира нови членове на УС – според постъпилите заявления за освобождаване и предложенията за избор на нови членове. Общото събрание освобождава от отговорност освободените членове на УС за дейността им през 2022 г. до датата на освобождаването от ръководните органи на Сдружението.
 4. Разни

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на адреса на управление на Сдружението, както и на страницата (уебсайта) на Сдружението в интернет (https://womeninbusiness.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/ ) от датата на публикуване и обявяване на настоящата покана – 13.05.2022 г. При поискване те могат да бъдат предоставени на всеки член на Сдружението безплатно.

Свикването на Общото събрание се извършва чрез публикуване на поканата в интернет – страницата (сайта) на Сдружението и поставяне на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението – град София, ул. “Кукуш” № 2.

При липса на кворум, на основание чл. 26 от Устава на сдружението, Събранието се отлага с един час по-късно при същия начин на провеждане и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

Споделяне

Коментари

Последни новини

BASE Габрово – Модул 9
Финансовото планиране на бизнеса – акцент на Модул 9 на BASE Габрово Финансовото планиране на бизнеса бе акцент на Модул 9 на BASE Габрово. Темата бе представена от Надя Захариева, Директор Бизнес, предприемачество и технологии...
Прочетете повече
Нови ръководители на работни групи на СЖББ
На последното общо събрание на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) бе взето решение ръководителите на работните групи на организацията да имат мандати с продължителност 1 година и да имат право да се...
Прочетете повече
39 дами успешно завършиха осмото издание на Лидерската академия „Успяваме в България“
Най-дългосрочната и устойчива програма на Съвета на жените в бизнеса в България, организирана съвместно с УниКредит Булбанк, отличи жени-предприемачи от цялата страна Сертификатите за завършване бяха връчени на участничките лично от кмета на София Йорданка...
Прочетете повече