Етичен кодекс на Сдружение Съвет на жените в бизнеса в България (“СЖББ“)

ПРЕАМБЮЛ

Настоящият Етичен кодекс e система от правила и принципи за етично поведение и добри професионални практики, която гарантира, че всички дейности на СЖББ, както и на неговите членове във връзка с членството им в Сдружението, се извършват законосъобразно, прозрачно, честно, морално, отговорно и добросъвестно.

Членовете на СЖББ приемат да спазват този Етичен кодекс доброволно, водени от разбирането, че етичните взаимоотношения и почтеността са основа за развитието и утвърждаването на професионалните ценности и стандарти, налагането на общоевропейските принципи за гарантиране на равни права и възможности в правовата държава и изграждането на демократично гражданско общество.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Членовете на Сдружението следва да работят за постигане на целите на Сдружението, като се стремят да допринасят за развитието и популяризирането на дейността и инициативите му.

Чл.2. Всички членове на Сдружението безусловно подкрепят каузата за утвърждаване и споделяне на добри практики и опит в осигуряване на равенство между жените и мъжете чрез подпомагане на кариерното развитите на жените и реализиране на инициативи и програми за насърчаване на професионалното им израстване в малкия и среден бизнес и достигането им до мениджърски позиции.

Чл.3. Сдружението е надпартийна организация и във всеки аспект от дейността си ще се стреми да се въздържа от подкрепа на каузи, влизащи в противоречие с каузите на Сдружението за равнопоставеност и повишаване на обществената роля на жените и пълноценното им участие в социално-икономическите процеси и утвърждаване и признаване на значимостта им в съвременното общество.

Чл.4. Всички членовеподкрепят стремежа на СЖББ и неговите ръководни органи към утвърждаване на Сдружението като организация, спазваща етичните принципи и стандарти, и гарантират, че с нито едно от действията си няма да накърнят доброто име на СЖББ чрез непочтеност, нелоялност или корупция.

Чл.5. В своята обществена дейност и лично поведение всеки член действа по начин, който не накърнява престижа и професионалната репутация, както на Сдружението, така и на неговите членове.

Чл.6. Членовете на Сдружението приемат, че спазването на законовите разпоредби е в основата на етичното бизнес поведение. Дейността на членовете, както и комуникацията им в рамките на  Сдружението, следва да се осъществява на основата на законност, честност и откритост, без да се допуска уронване на престижа и доброто име на СЖББ, неговите членове, представители или партньори.

II. ПРИНЦИПИ НА ЧЛЕНСТВОТО В СДРУЖЕНИЕТО

Чл.7. Всички членове на Сдружението са равнопоставени и в отношенията между тях не се допускат никакви форми на дискриминация на членовете или техните представители.

Чл.8. В отношенията помежду си във връзка с дейността или инициативите на Сдружението, членовете се ръководят от принципите на коректност, етичност, почтеност, сътрудничество и взаимно уважение, като проявяват учтивост и добронамереност.

Чл.9. На всеки член на Сдружението е гарантирано правото на собствени възгледи, свобода на мисълта, съвестта и изразяването.В СЖББ се уважава правото на мнение, гледни точки и становища при условие, че те са изразени и изказани по начин, който не накърнява достойнството на неговите членове, партньори и др.

Чл.10. В Сдружението има атмосфера на дискутивност, която е неприемливо да прераства в лични нападки, обиди, дисквалификации, пренебрежение и самоцелна борба за надмощие.Споделянето и обсъждането на мнения, аргументи и различни гледни точки са желани и необходими, защото създават потенциал за обмен на идеи, разнообразие и развитие и позволяват пълноценото участие на членовете в дейността на Сдружението. Този процес трябва да се случва с необходимото уважение и зачитане на правото на всеки на мнение и желание за лична и професионална изява.

Чл.11. В изказването на мнения и оценки членовете на Сдружението се аргументират с факти и избягват личните квалификации и нападки, като пазят достойнството на тези, които оценяват или чиито действия коментират, по същия начин както очакват да бъде запазено тяхното собствено добро име и достойнство.

III. СТАНДАРТИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ СДРУЖЕНИЕТО

Чл.12. Членовете на Сдружението не изнасят в общественото пространство лична или конфиденциална информация за други членове, както и непроверена или лъжлива информация за дейността на СЖББ.

Чл.13. Членовете на Сдружението са длъжни да опазват личните данни, станали им известни във връзка с дейността им в полза на Сдружението.

Чл.14. Всеки член на Сдружението, във връзка с дейността си в негова полза, следва да се въздържа от налагане на личното си мнение и поставяне на собствен интерес над тези на останалите членове на Сдружението. 

Чл.15. Членовете на Сдружението не могат да участват в обсъждането и вземането на решения от органите на Сдружението, когато членовете или свързани с тях лица са заинтересовани от съответното решение.

Чл.16. При възлагане на задачи и изпълнение на решения на органите на Сдружението, които могат да доведат до конфликт на интереси, членът на Сдружението следва да уведоми своевременно органите му.

Чл.17. Членовете на Сдружението, които са напуснали или с прекратено членство, следва да не злоупотребяват с информация, която им е станала известна в резултат на участитето им в Сдружението.

Чл.18. Член на Сдружението, който извършва действия, несъвместими с този кодекс и останалите вътрешни актове на Сдружението, е длъжен да се оттегли от участие в Сдружението и неговите органи.

Чл.19. Всеки член на Сдружението следва да съобщи на органите на Сдружението за информация и факти, които са му станали известни и които представляват нарушения на този кодекс и останалите вътрешни актове на Сдружението.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. Нормите на настоящия кодекс са доброволно морално-етично задължение за поведение на членовете на Сдружението. Членовете на Сдружението и техните представители в ръководните органи на Сдружението са длъжни да спазват разпоредбите на настоящия кодекс и във връзка с това да се информират от Управителния съвет за поправки и изменения на неговите разпоредби.

Настоящият Етичен кодекс е приет с Решение на УС на СЖББ и е в сила за всички членове на Сдружението.